(Stenveyz Lotus + Lab'SPb Yucca Model)

(Hit of Hit Amigo + Sofee Le Plus Ami)

(Hit of Hit Vysotsky for Neardamo + Labry Berry Honey Money Loviterra)

(Hit of Hit Guinness + Cherry Hit of Hit)